JVB Consulting s.r.o. (JVBC) Zásady ochrany osobných údajov a GDPR

JVB Consulting s.r.o. (JVBC) Zásady ochrany osobných údajov a GDPR

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a GDPR

Spoločnosť JVBC sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov tejto webovej stránky a bezpečnosť
informácií, ktoré návštevníci webových stránok poskytujú, keď sú tieto údaje vo vlastníctve spoločnosti
JVBC.
Skôr, ako niekto odošle informácie na túto webovú stránku, musí najprv akceptovať nezabezpečenú
povahu internetu a riziko, ktoré to môže predstavovať pre integritu informácií, ktoré poskytujú.
Spoločnosť JVBC teda nezodpovedá za stratu alebo zneužitie údajov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas
prenosu údajov.
Po prijatí informácií prostredníctvom tejto internetovej stránky podnikne JVBC zodpovedné opatrenia,
aby sme zabezpečili, že osobné údaje, nebudú zneužité.
 

Naše zásady

Naše zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spracovávame a uchovávame osobné údaje,
ktoré od vás zhromažďujeme, alebo ktoré nám poskytnete. Prečítajte si nasledujúce informácie, aby ste
pochopili, ako používame Vaše osobné údaje. Používaním našej webovej stránky
www.jvbconsulting.eu (webovej stránky JVBC) akceptujete a súhlasíte s postupmi popísanými v
týchto pravidlách.
 

Údaje, ktoré môžeme od vás získať

• Informácie získané / poskytnuté prostredníctvom webovej stránky JVBC pri prihlásení sa k našim
službám, prispôsobenie webových stránok JVBC vašim preferenciám, účasť na funkciách sociálnych
médií, uverejňovanie materiálov alebo vyžiadanie ďalších JVBC služieb.
• Ak nás kontaktujete, môžeme zaznamenať vašu korešpondenciu, ktorá vás identifikuje
prostredníctvom e-mailu. Môžeme mať e-mail a e-mailovú adresu.
• Informácie o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom webovej stránky JVBC, a dokumentáciu
týkajúcu sa aplikácií, ktoré sú u nás umiestnené.
• Podrobnosti o vašich návštevách webových stránok JVBC a o každom prístupe k on-line zdrojom alebo
materiálom
• Podrobnosti zo životopisov a formulárov žiadosti na konkrétne účely
• Môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom počítači, adrese IP a operačnom systéme pre správu
systému.
 

Kto spracováva vaše informácie?

JVBC je správca údajov o osobných údajoch, ktoré nám poskytnete.
To znamená, že JVBC určuje účel a spôsob spracovania akýchkoľvek osobných údajov. Správny tím JVBC
dohliada na zodpovednosť za kontrolu údajov. Kontaktná e-mailová adresa pre prípadné otázky
týkajúce sa vašich údajov je: info@jbvconsulting.eu
V niektorých prípadoch budú vaše údaje prevedené na externý procesor; toto sa však bude robiť len s
vaším súhlasom, pokiaľ zákon nevyžaduje, aby naša spoločnosť zdieľala vaše údaje. V prípade, že škola
zadáva dáta spracovateľovi tretej strany, na procesor sú uložené rovnaké štandardy na ochranu údajov,
ktoré dodržiava JVBC.
Manažérsky tím JVBC monitoruje postupy ochrany údajov a zabezpečuje, že sú v súlade s GDPR.
 

Prečo zhromažďujeme a používame vaše informácie?

JVBC má zákonné právo zhromažďovať a používať osobné údaje týkajúce sa študentov a iných
zainteresovaných strán. Zhromažďujeme a používame osobné údaje, aby sme splnili zákonné
požiadavky a oprávnené záujmy stanovené v zákonoch GDPR a SVK.
V súlade s vyššie uvedeným sa osobné údaje študentov JVBC a zainteresovaných strán zhromažďujú a
používajú z týchto dôvodov:
 
• Povolenie JVBC na spracovanie zápisov a všetkých súvisiacich služieb potrebných na poskytovanie
kurzov anglického jazyka podľa podmienok nášho akreditačného systému British Council.
l• Zabezpečiť bezpečnosť a blaho našich študentov
• Monitorovať a informovať o pokroku študenta
• Poskytnúť primeranú pastoračnú starostlivosť
• Posúdiť kvalitu našich služieb
• Dodržiavať zákon o zdieľaní údajov
 

Aké údaje sa zhromažďujú?

Kategórie informácií, ktoré JVBC zbiera, drží a zdieľa, zahŕňajú:
Osobné informácie - napr. mená, údaje o prihlásení študentov a adresy
Informácie o účasti - napr. počet absencií a absencia
Informácie o hodnotení - napr. správy o pokroku
Relevantné lekárske a behaviorálne informácie
Zatiaľ čo niektoré osobné údaje, ktoré poskytnete JVBC, sú povinné, niektoré sú poskytované na základe
dobrovoľnosti. Pri zhromažďovaní údajov vás budeme informovať, či ste povinní poskytnúť tieto údaje,
alebo ak potrebujete súhlas. Ak je potrebný súhlas, poskytneme vám konkrétne a jednoznačné
informácie o dôvodoch zhromažďovania údajov a spôsobe použitia údajov.
Vaše údaje budú uložené v kancelári JVBC, ako je uvedené nižšie. Naši zamestnanci budú mať právo
spracovať vaše otázky a objednávky, spracovať vaše platobné údaje a poskytnúť vám služby podpory.
Odoslaním osobných údajov spoločnosti JVBC súhlasíte s prenosom, ukladaním a spracovaním takýchto
informácií. Urobíme všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše dáta budú zaobchádzané
bezpečne a v súlade s pravidlami ochrany súkromia JVBC.
Študenti alebo ich rodičia, ktorí sa zapisujú do kurzov, budú musieť vyjadriť svoj súhlas so
všetkými formami potrebnými pre proces zápisu.
 

Ako dlho sú vaše údaje archivované?

Osobné údaje týkajúce sa študentov JVBC a zainteresovaných strán sú uložené v súlade so
zásadami ochrany údajov GDPR v kancelárii. V súlade s GDPR neukladáme osobné údaje na neurčito;
údaje sa ukladajú iba tak dlho, ako je potrebné na dokončenie úlohy, na ktorú boli pôvodne
zhromaždené, maximálna doba je 5 rokov.
 

Budú moje informácie zdieľané?

Spoločnosť JVBC zdieľa vaše osobné údaje so školou Wimbledon School of English, 41 Worple Rd, London SW19 4JZ, Spojené kráľovstvo, Tel.: +44 20 8947 1921. DID - Deutsch Institute, Gutleutstr. 32, 60329 Frankfurt am Main, Tel.: +49 (0) 69 2400 456 0 
S inými tretími stranami naša spoločnosť nezdieľa vaše osobné údaje bez vášho súhlasu, ak to nepovolí
zákon.
Aké sú vaše práva?
Máte nasledujúce práva v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov.
Máte právo:
• Byť informovaný o tom, ako spoločnosť JVBC používa vaše osobné údaje.
• Požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré uchováva JVBC.
• Žiadať, aby vaše osobné údaje boli zmenené, ak sú nepresné alebo neúplné.
• Žiadať, aby vaše osobné údaje boli vymazané, ak neexistuje žiadny presvedčivý dôvod na ich ďalšie
spracovanie.
• Žiadať, aby bolo spracovanie vašich údajov obmedzené.
• Predmet spracovania vašich osobných údajov. Ak je spracovanie vašich údajov založené na vašom
súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsobe, akým JVBC zhromažďuje vaše osobné údaje, môžete kontaktovať
JVBC na nasledujúcej adrese:
JVB Consulting, Zamarovská 489, 91105 Trenčín - Zamarovce, Slovakia
Tel: +421 (0) 911 078 222, +421 (0) 948 301 777
info@jvbconsulting.eu
 

Ako sa môžete informovať a poučiť o vašich požiadavkách týkajúcich sa ochrany súkromia a údajov?

Na rôznych formulároch, ktoré môžu potrebovať váš súhlas na zápis, výučbu, ubytovanie alebo blaho
študenta a ktoré vyžadujú špecifický súhlas na konkrétne okolnosti, JVBC vám vždy poskytne príležitosť
rozhodnúť sa, či chcete poskytnúť takéto informácie na také účely.
 

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov JVBC

JVBC sa bude snažiť, aby naše zásady ochrany osobných údajov boli, čo najprísnejšie. Akékoľvek zmeny
v pravidlách budú zverejnené na tejto stránke. Ak naďalej používate webové stránky JVBC, akceptujete
akékoľvek zmeny, ktoré sa môžu vyskytnúť.
 

Zhrnutie

  • Spoločnosť JVBC má legálny a legitímny záujem zhromažďovať a spracúvať osobné údaje, aby spĺňali zákonné požiadavky.
  • Spoločnosť JVBC nebude zdieľať osobné údaje s inými tretími stranami bez súhlasu, pokiaľ zákon nevyžaduje, aby tak naša spoločnosť urobila.
  • V prípadoch, keď sa vyžaduje špecifický súhlas, JVBC vám ponúkne príležitosť rozhodnúť sa, či chcete tieto informácie poskytnúť na takéto účely.
  • Všetky osobné údaje sa uchovávajú v súlade so zásadami ochrany údajov GDPR v našej kancelárii.